VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

www.babyonboard.sk

 

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, a to zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho, pri dodaní a prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, je s týmito obchodnými podmienkami oboznámený a prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplne. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia aktuálnymi právnymi predpismi, právnym poriadkom Slovenskej republiky.


Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Predávajúcim je:

Ing. Andrea Varga Mihács
Ul. 29. Augusta 1897/2, 945 01 Komárno (miesto podnikania, nie prevádzkareň!)
prevádzkovateľ internetovej stránky www.babyonboard.sk
IČO: 47821809
zapísaný na Okresnom úrade Komárno
číslo živnostenského registra: 410-28458
DIČ: 1045206107
IČ DPH: SK1045206107
Som platiteľom DPH podľa §7 (nadobúdateľ tovaru v tuzemsku z iného členského štátu)


Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Právne vzťahy medzi predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb., Obchodného zákonníka. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu; alebo právnická osoba ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Právne vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb., Obchodného zákonníka.

Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho www.babyonboard.sk alebo zaslaním e-mailu na adresu objednavka@babyonboard.sk.

Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho www.babyonboard.sk.

Návrhom na  uzatvorenie zmluvy je odoslaná objednávka kupujúcim v internetovom obchode predávajúceho www.babyonboard.sk.


Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim kupujúcemu vo forme potvrdenia o spracovaní objednávky. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený  so všeobecnými obchodnými podmienkami vrátane reklamačného poriadku predávajúceho a že s nimi súhlasí.


Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu predávajúceho www.babyonboard.sk.
 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu prijatie objednávky a následne jej spracovanie. Potvrdenie o prijatí objednávky je automaticky generovaný e-mail so zhrnutím údajov z objednávky zadanej v internetovom obchode www.babyonboard.sk. Potvrdenie o spracovaní objednávky musí obsahovať všetky zákonom stanovené informácie, vrátane uplatnenia práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy. Po potvrdení spracovania objednávky je predávajúci povinný dodať objednaný tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie zákonom stanovené doklady. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Kupujúci je povinný uviesť pravdivé informácie pri zadaní objednávky. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu za dodaný tovar a prevziať objednaný tovar. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v dohodnutom množstve, kvalite a lehote. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v súlade s bodom 8 týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

3. Postup pri objednávaní tovaru

Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho www.babyonboard.sk. Objednávku je možné zaslať aj e-mailom na adresu objednavka@babyonboard.sk. Objednávka je vo všetkých prípadoch záväzná. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky povinné údaje, nemusí byť predávajúcim akceptovaná.

Predávajúci potvrdí prijatie a následne spracovanie objednávky zaslaním e-mailu na adresu uvedenú kupujúcim pri zadaní objednávky. Súčasťou potvrdenia o spracovaní objednávky sú dokumenty súvisiace s uplatnením práva na odstúpenie od zmluvy a link s aktuálnym znením všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v dobe objednávky na sklade.

 

4. Ceny, platobné podmienky a spôsob platby

Ceny uvedené v internetovom obchode predávajúceho www.babyonboard.sk sú platné v čase objednania tovaru. Ceny tovarov uvedené na internetovej stránke sú uvedené v konečnej cene, ceny však neobsahujú náklady na prepravu tovaru. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke. Zmena cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky.

Pokiaľ kupujúci má nárok na tovar v inej ako v internetovom obchode www.babyonboard.sk ponúkanej veľkosti, predávajúci stanoví cenu osobitne, a informuje o tom kupujúceho písomne, zaslaním e-mailu. Ak kupujúci súhlasí so stanovenou cenou, informuje o tom predávajúceho písomne, ktorý spätne potvrdí objednávku. Objednávka sa týmto stáva záväznou.  

Predávajúci akceptuje od kupujúceho nasledovné platobné podmienky:

-  platbou vopred na bankový účet predávajúceho,
-  platba kartou online cez službu eCard od VÚB, a. s.,
-  platba za objednaný tovar zaplatením dobierky pri jej prevzatí.


V prípade platby vopred kupujúci uhradí sumu na nasledovný bankový účet predávajúceho:

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 3319018556/0200
IBAN: SK34 0200 0000 0033 1901 8556
Variabilný symbol: číslo objednávky

 

V prípade platby bankovým prevodom predávajúci zašle všetky potrebné informácie k realizácii platby v potvrdení o spracovaní objednávky. V prípade platby kartou predávajúci zašle v rámci potvrdenia o spracovaní objednávky odkaz na stránku banky, cez ktorú je možné platbu realizovať.

 

Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru kupujúcim zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

 

5. Dodanie tovaru – spôsob a doba

Doručenie zásielky sa zabezpečuje výlučne kuriérskou službou spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Zásielka bude zaslaná prostredníctvom vybranej zásielkovej služby na meno a adresu kupujúceho pri zadaní objednávky, a to v rámci Slovenskej Republiky. Dodanie tovaru mimo Slovenskej Republiky je otázkou dohody, pričom náklady spojené s dodaním tovaru, ako aj dobu dodania stanoví predávajúci. Kupujúci dáva súhlas predávajúcemu na poskytnutie údajov potrebných na splnenie dodávky tovaru dopravnému partnerovi.

Po spracovaní objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu o najbližšom možnom termíne dodania zásielky. Predávajúci vyhradzuje právo na dodanie tovaru od 2 do 10 pracovných dní. Vo výnimočných prípadoch, keď obstaranie tovaru trvá dlhšie, predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailu.

V prípade platby dobierkou dodanie tovaru sa uskutoční po spracovaní objednávky podľa možností v čo najkratšom časovom období, a to podľa predchádzajúceho odseku. V prípade platby bankovým prevodom alebo platby kartou dodanie tovaru sa uskutoční až po prijatí platby. 

Predávajúci zašle zásielku kupujúcemu riadne zabalenú. Doklad o kúpe (t.j. faktúra) ako aj prípadné iné dokumenty budú súčasťou danej zásielky.

Kupujúcemu je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie zásielky, atď.) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby v prípade prevzatia neúplnej alebo poškodenej zásielky od dopravcu okamžite informoval predávajúceho na adrese objednavka@babyonboard.sk alebo telefonicky. 

 

6. Náklady na dodanie tovaru

Pri platbe platobnou kartou a platbe vopred na bankový účet sa účtujú náklady na dodanie tovaru vo výške 4 EUR. Pri platbe dobierkou sa účtujú náklady na dodanie vo výške 4 EUR plus poplatok za dobierku 1 EUR.

 

7. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho a zo strany predávajúceho

Ustanoveniami uvedenými v časti všeobecných obchodných podmienok týkajúcich sa zrušenia objednávky nie je dotknuté právo kupujúceho (spotrebiteľa) na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov. Právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku je uvedené v časti všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušenia objednávky, alebo jej časti, a to v prípadoch ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že uvedená situácia nastane, predávajúci o tom bezodkladne informuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už objednávku zaplatil a nedôjde k dohode medzi predávajúcim a kupujúcim o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu zaplatenú zálohu do 14 dní na bankový účet kupujúceho, z ktorého bola prijatá platba realizovaná, prípadne iným spôsobom na základe dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Objednávka musí byť zrušená písomne, zaslaním na adresu Ing. Andrea Varga Mihács, Ul. 29. augusta 1897/2, 945 01 Komárno alebo objednavka@babyonboard.sk.

 

8. Odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z. z.) týkajúcimi sa odstúpenia od zmluvy (§7 - §10) má kupujúci, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom sa požaduje, aby bolo v uvedenej lehote odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Kupujúci je povinný vrátiť tovar podľa možností úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, nepoužitý, čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal, pričom nie je dotknuté právo kupujúceho tovar rozbaliť a odskúšať, uistiť sa o jeho vlastnostiach a funkčnosti. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Ing. Andrea Varga Mihács, Ul. 29. augusta 1897/2, 945 01 Komárno alebo objednavka@babyonboard.sk. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý predávajúci zaslal prípadne odovzdal kupujúcemu.
Tlačivo na uplatnenie práva na odstúpenie od  zmluvy ako aj tlačivo na vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy predávajúci zverejňuje na svojej internetovej stránke www.babyonboard.sk.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho (v súlade s § 458 ods. 1 Občianskeho zákonníka)

 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú vrátené kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý predávajúcim pri platbe, pokiaľ kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.V prípade, ak kupujúci uskutočnil úhradu platobnou kartou, platbu je možné vrátiť výlučne bankou, prevodom späť na účet kupujúceho.

Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho.

 

Spôsob vrátenia tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od zmluvy je možné vrátiť tovar nasledovnými spôsobmi:
-  predávajúci pošle na adresu určenú kupujúcim kuriéra,
-  tovar môže kupujúci zaslať predávajúcemu späť na jeho adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar je odoslaná späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.


Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie procesu priložiť:
-  sprievodný list s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou),
-  kópiu nákupného dokladu, faktúry,
-  označiť produkt (na faktúre alebo v liste), ktorý vraciate,
-  uviesť číslo bankového účtu na ktorý sa má vrátiť platba, resp. určiť či bude čerpaná pre ďalší nákup. 

Odporúčame vyplniť si formulár "Tlačivo na vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy".


Náklady vynaložené na vrátenie tovaru

V prípade vrátenia tovaru priame náklady vynaložené na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Ak kupujúci požiada predávajúceho o zaslanie kuriéra za vrátený tovar, predávajúci odpočíta vzniknuté náklady pôsobené vráteným tovaru od celkovej ceny prijatej od kupujúceho v súvislosti s daným tovarom. Informácie o nákladoch na vrátenie tovaru zverejní predávajúci na svojej internetovej stránke www.babyonboard.sk.


Zodpovednosť kupujúceho za škodu vzniknutú na vrátenom tovare

Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade zníženia hodnoty tovaru predávajúci vráti kupujúcemu prijatú platbu v súvislosti s daným tovarom poníženú o hodnotu vzniknutého zníženia hodnoty.

 

Dokumenty súvisiace s odstúpením od zmluvy

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy prosíme vyplniť nasledovné tlačivá:

Oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy (vo formáte pdf)
Oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy (vo formáte MS Word)

Tlačivo na vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy (vo formáte pdf)
Tlačivo na vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy (vo formáte MS Word)

 

9. Reklamácia

Reklamácie sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky s prihliadnutím k spresneniam uvedených v časti reklamácie všeobecných obchodných podmienok predávajúceho.

Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky ihneď vizuálne skontrolovať tovar. Ak je na zásielke viditeľné poškodenie spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný kupujúci má nárok zásielku neprebrať.

Záručnou dobou pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom je 24 mesiacov a pre kupujúceho, ktorý je podnikateľom je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, pričom životnosťou tovaru sa rozumie doba, počas ktorej vzhľadom k svojim vlastnostiam, účelu a intenzite použitia tovaru môže tovar vydržať.

Záručným listom je doklad o nákupe. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záručný list. V bežnom prípade postačí namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení veci t.j. faktúru.

Vady tovaru – práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym zákonníkom. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal, mal vec vlastnosti, ktoré zodpovedajú označeniu tovaru popisujúcemu jeho vlastnosti, účel a akosť. Ak sa vyskytne počas záručnej doby chyba na tovare, zákazník má právo túto chybu reklamovať.

Zodpovednosť predávajúceho za chyby - predávajúci zodpovedá len za chyby, ktoré sú výrobného charakteru, príčinou ktorého je použitie nevhodného prípadne nekvalitného materiálu. Predávajúci nezodpovedá za chybu, ktorá vznikla nesprávnym použitím, nedostatočným alebo nevhodným ošetrovaním tovaru, ďalej z dôvodu prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený. Záruka sa nevzťahuje na zjavne viditeľné nedodržanie ošetrovacích pokynov podľa symbolov spotrebiteľom, prirodzené opotrebenie tovaru, neúmerné a nešetrné zaobchádzanie s výrobkom, prirodzené opotrebenie materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, ošúchanie až predratie látky na namáhaných partiách, akýkoľvek zásah spotrebiteľa, ktorú sám spôsobil a nevhodne zvolenú veľkosť výrobku.

Reklamáciu je možné uplatniť zaslaním tovaru s priloženým dokladom o nákupe na adresu predávajúceho Ing. Andrea Varga Mihács, Ul. 29. Augusta 1897/2, 945 01 Komárno. Po obdržaní reklamovaného tovaru predávajúci sa rozhodne o vybavení reklamácie do 3 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak spotrebiteľ predloží tovar vyčistenú a zbavenú všetkých nečistôt a doloží záručný list a doklad o kúpe.

V súvislosti s právom kupujúceho zo zodpovednosti za chyby predanej veci Občiansky zákonník rozlišuje:

-  odstrániteľné chyby –  odstrániteľnou chybou sa považuje chyba, ktorú je možné opravou odstrániť bez toho, aby tovar utrpel na vzhľade, funkcie alebo kvalite. V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má spotrebiteľ právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie tejto chyby. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Spotrebiteľ má právo namiesto odstránenia chyby (opravy) požadovať od predávajúceho výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

-  neodstrániteľné chyby – neodstrániteľnou chybou sa rozumie chyba, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel. V prípade výskytu neodstrániteľnej chyby má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ je viazaný svojim rozhodnutím, či uplatní výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy, ktoré už nemôže meniť.
 

Ak kupujúci uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci kupujúceho vyžadovať na úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak kupujúci uplatní reklamáciu po 12 mesiacoch od uzatvorenia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybaví je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak odborným posúdením sa preukáže, že tovar má vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, môže kupujúci reklamáciu znova uplatniť. Znova uplatnenú reklamáciu predávajúci nemôže zamietnúť.


Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový. Beh lehoty na vybavenie reklamácie je pozastavený v prípade, že predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a podobne). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie ako aj o vybavení reklamácie.

 

10. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.babyonboard.sk je Ing. Andrea Varga Mihács, Ul. 29. Augusta 1897/2, 945 01 Komárno, IČO: 47821809, zapísaný na Okresnom úrade Komárno číslo živnostenského registra: 410-28458, DIČ: 1045206107, IČ DPH: SK1045206107.

 

Osobné údaje kupujúceho sú zhromažďované, spracovávané, uchovávané a zlikvidované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Osobné údaje kupujúceho získané zaslaním objednávky sa považujú za dôverné a nebudú poskytnuté tretím osobám s výnimkou subjektov zabezpečujúcich platobný styk a dodanie tovaru. Predávajúci poskytne osobné údaje kupujúceho nasledovnej tretej strane:

General Logistics Systems Slovakia spol. s r. o. („GLS“), Lieskovská cesta 13, Lieskovec 962 21, IČO:36624942, Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro. Vložka číslo:  9084/S, Tel.: +421455242515, e-mail: inform@gls-slovakia.sk.

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov bude získavať osobné údaje výlučne na účel uvedený v týchto všeobecných obchodných podmienkach. Účelom spracovania osobných údajov je výlučne vybavenie objednávok a plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v oblasti účtovníctva a obchodnej agendy podľa zákonných požiadaviek. Prevádzkovateľ nezasiela zákazníkom žiadne novinky (newsletter).

 

V prípade, že kupujúci je spotrebiteľom, poskytne predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu na doručenie, telefónne číslo a e-mailovú adresu. V prípade ak kupujúci je podnikateľom, poskytne predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, adresu na doručenie, IČO, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytované podľa článku 13 Nariadenia

S účinnosťou odo dňa 25.5.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“).

 

1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje webshopu www.babyonboard.sk je Ing. Andrea Varga Mihács, zapísaná na Okresnom úrade Komárno, číslo živnostenského registra 410-28458, miesto podnikania (nie prevádzkareň!): Ul. 29. Augusta 1897/2, 945 01 Komárno. IČO: 47 821 809, DIČ: 10 45 206 107.

 

2. Kontaktné údaje oprávnenej osoby prevádzkovateľa:

Oprávnenú osobu prevádzkovateľa možno kontaktovať na adrese gdpr@babyonboard.sk

 

3. Práva dotknutej osoby podľa Nariadenia:

- Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, podľa článku 15:

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 1. účely spracúvania,
 2. kategórie dotknutých osobných údajov,
 3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,
 4. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,
 5. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
 6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 7. ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,
 8. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 Nariadenia.

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

- Právo na opravu osobných údajov podľa článku 16:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

- Právo na vymazanie resp. právo na zabudnutie podľa článku 17:

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia,
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 nariadenia,
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

- Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 

- Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20:

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Uplatňovaním práva nie je dotknutý článok 17 nariadenia Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

- Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva) podľa článku 21:

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

 

- Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

Dozorným orgánom, ktorému dotknutá osoba v odôvodnených prípadoch svoju sťažnosť adresuje, sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

- Právo odvolať súhlas so spracúvaním:

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou správou zaslanou na adresu gdpr@babyonboard.sk
 2. telefonicky +421 948 370 031
 3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

 

4. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

Účelom vybavenia objednávok.

Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti účtovníctva a obchodnej agendy je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich  z osobitných predpisov (zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, a podobne). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov. Príjemcami osobných údajov sú externý účtovník a orgány verejnej moci, spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk a v odôvodnených prípadoch aj súdy a orgány činné v trestnom konaní.

Osobné údaje nie sú použité na marketingové účely, prevádzkovateľ nezasiela zákazníkom žiadne novinky (newsletter).

 

11. Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ kupujúci (spotrebiteľ) nie je spokojný s tým, ako mu predávajúci vybavil reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak na túto žiadosť predávajúci do 30 dní od dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, kupujúci (spotrebiteľ) sa môže s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu obrátiť sa príslušný subjekt.

 

V takomto prípade kupujúci (spotrebiteľ) môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci (spotrebiteľ) má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

Predávajúci odporúča kupujúcemu (spotrebiteľovi) najskôr využiť kontakt na predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu. Predávajúci zabezpečuje mimosúdne vybavenie sťažností spotrebiteľov prostredníctvom e-mailovej adresy info@babyonboard.sk. Predávajúci zašle informáciu o vybavení sťažnosti spotrebiteľa na e-mailovú adresu kupujúceho (spotrebiteľa) do 30 dní od prijatia podnetu.

 

Kupujúci (spotrebiteľ) môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

Právna úprava: Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov; Nariadenie Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 v znení neskorších predpisov a Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v znení neskorších predpisov.

 

12. Záverečné ustanovenia

Vzťahy upravené vyššie uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných platných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré nemá vplyv na ostatné ustanovenia.
 

Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001
           037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024

 

Vypracované v Komárne, dňa 30.11.2014.

Aktualizované v Komárne, dňa 25.5.2018.

Aktualizované v Komárne, dňa 01.12.2020.

 

Nájdete nás aj na:  Facebook Modrý koník