Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

 

Právo na odstúpenie od zmluvy
V súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z. z.) týkajúcimi sa odstúpenia od zmluvy (§7 - §10) má kupujúci, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom sa požaduje, aby bolo v uvedenej lehote odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.


Kupujúci je povinný vrátiť tovar podľa možností úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, nepoužitý, čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal, pričom nie je dotknuté právo kupujúceho tovar rozbaliť a odskúšať, uistiť sa o jeho vlastnostiach a funkčnosti. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Ing. Andrea Varga Mihács, Ul. 29. augusta 1897/2, 945 01 Komárno alebo objednavka@babyonboard.sk. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý predávajúci poskytol kupujúcemu pri uzatváraní zmluvy (daný formulár je zároveň dostupný aj na internetovej stránke www.babyonboard.sk).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho (v súlade s § 458 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú vrátené kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý predávajúcim pri platbe, pokiaľ kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. V prípade, ak kupujúci uskutočnil úhradu platobnou kartou, platbu je možné vrátiť výlučne bankou, prevodom späť na účet kupujúceho.


Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho.

 

Spôsob vrátenia tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy
V prípade odstúpenia od zmluvy je možné vrátiť tovar nasledovnými spôsobmi:
-  predávajúci pošle na adresu určenú kupujúcim kuriéra,
-  tovar môže kupujúci zaslať predávajúcemu späť na jeho adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar je odoslaná späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.


Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie procesu priložiť:
-  sprievodný list s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou),
-  kópiu nákupného dokladu, faktúry,
-  označiť produkt (na faktúre alebo v liste), ktorý vraciate,
-  uviesť číslo bankového účtu na ktorý sa má vrátiť platba, resp. určiť či bude čerpaná pre ďalší nákup. 
Odporúčame vyplniť formulár "Tlačivo na vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy".

 

Náklady vynaložené na vrátenie tovaru
V prípade vrátenia tovaru priame náklady vynaložené na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Ak kupujúci požiada predávajúceho o zaslanie kuriéra za vrátený tovar, predávajúci odpočíta vzniknuté náklady pôsobené vráteným tovaru od celkovej ceny prijatej od kupujúceho v súvislosti s daným tovarom. Informácie o nákladoch na vrátenie tovaru zverejní predávajúci na svojej internetovej stránke www.babyonboard.sk.

 

Zodpovednosť kupujúceho za škodu vzniknutú na vrátenom tovare
Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade zníženia hodnoty tovaru predávajúci vráti kupujúcemu prijatú platbu v súvislosti s daným tovarom poníženú o hodnotu vzniknutého zníženia hodnoty.

 

Dokumenty súvisiace s odstúpením od zmluvy

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy prosíme vyplniť nasledovné tlačivá:

Oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy (vo formáte pdf)
Oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy (vo formáte MS Word)

Tlačivo na vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy (vo formáte pdf)
Tlačivo na vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy (vo formáte MS Word)

 

 

Náklady na vrátenie zásielky pri odstúpení od zmluvy
 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, na žiadosť kupujúceho, predávajúci zabezpečí vyzdvihnutie zásielky a spätné doručenie na adresu predávajúceho prostredníctvom prepravnej spoločnosti GLS. Predávajúci za  využitie tejto  služby účtuje kupujúcemu poplatok vo výške  4 EUR. Táto suma bude odpočítaná od platby, ktorú predávajúci vráti kupujúcemu v súvislosti s uplatnením práva na odstúpenie od zmluvy.
 

Nájdete nás aj na:  Facebook Modrý koník