Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

Reklamácie sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky s prihliadnutím k spresneniam uvedených v časti reklamácie všeobecných obchodných podmienok predávajúceho.

Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky ihneď vizuálne skontrolovať tovar. Ak je na zásielke viditeľné poškodenie spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný kupujúci má nárok zásielku neprebrať.

Záručnou dobou pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom je 24 mesiacov a pre kupujúceho, ktorý je podnikateľom je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, pričom životnosťou tovaru sa rozumie doba, počas ktorej vzhľadom k svojim vlastnostiam, účelu a intenzite použitia tovaru môže tovar vydržať.

Záručným listom je doklad o nákupe. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záručný list. V bežnom prípade postačí namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení veci t.j. faktúru.

Vady tovaru – práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym zákonníkom. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal, mal vec vlastnosti, ktoré zodpovedajú označeniu tovaru popisujúcemu jeho vlastnosti, účel a akosť. Ak sa vyskytne počas záručnej doby chyba na tovare, zákazník má právo túto chybu reklamovať.

Zodpovednosť predávajúceho za chyby - predávajúci zodpovedá len za chyby, ktoré sú výrobného charakteru, príčinou ktorého je použitie nevhodného prípadne nekvalitného materiálu. Predávajúci nezodpovedá za chybu, ktorá vznikla nesprávnym použitím, nedostatočným alebo nevhodným ošetrovaním tovaru, ďalej z dôvodu prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený. Záruka sa nevzťahuje na zjavne viditeľné nedodržanie ošetrovacích pokynov podľa symbolov spotrebiteľom, prirodzené opotrebenie tovaru, neúmerné a nešetrné zaobchádzanie s výrobkom, prirodzené opotrebenie materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, ošúchanie až predratie látky na namáhaných partiách, akýkoľvek zásah spotrebiteľa, ktorú sám spôsobil a nevhodne zvolenú veľkosť výrobku.

Reklamáciu je možné uplatniť zaslaním tovaru s priloženým dokladom o nákupe na adresu predávajúceho Ing. Andrea Varga Mihács, Ul. 29. Augusta 1897/2, 945 01 Komárno. Po obdržaní reklamovaného tovaru predávajúci sa rozhodne o vybavení reklamácie do 3 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak spotrebiteľ predloží tovar vyčistenú a zbavenú všetkých nečistôt a doloží doklad o nákupe a záručný list.

V súvislosti s právom kupujúceho zo zodpovednosti za chyby predanej veci Občiansky zákonník rozlišuje:

-  odstrániteľné chyby –  odstrániteľnou chybou sa považuje chyba, ktorú je možné opravou odstrániť bez toho, aby tovar utrpel na vzhľade, funkcie alebo kvalite. V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má spotrebiteľ právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie tejto chyby. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Spotrebiteľ má právo namiesto odstránenia chyby (opravy) požadovať od predávajúceho výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

-  neodstrániteľné chyby – neodstrániteľnou chybou sa rozumie chyba, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel. V prípade výskytu neodstrániteľnej chyby má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ je viazaný svojim rozhodnutím, či uplatní výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy, ktoré už nemôže meniť.

Ak kupujúci uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci kupujúceho vyžadovať na úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak kupujúci uplatní reklamáciu po 12 mesiacoch od uzatvorenia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybaví je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak odborným posúdením sa preukáže, že tovar má vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, môže kupujúci reklamáciu znova uplatniť. Znova uplatnenú reklamáciu predávajúci nemôže zamietnúť.


Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový. Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a podobne). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie ako aj o vybavení reklamácie.